Wydział/Jednostka prowadząca:

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30, telefon 17 2271 333, wew. 341


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2016r poz. 716 z póżn. zm./;
  2. U C H W A Ł A  Nr  LX/718/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
  3. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowa

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości. Zasady jego pobierania określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Podatki rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia zbycia nieruchomości, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości można dokonywać

  • na rachunek Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (przypominamy, iż dniem 02.01.2015r. wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych)
  • w kasie budynku Urzędu Miejskiego, ul. Obr. Pokoju 21 lub przy ul. Piekarskiej 15     

Osoby prawne posiadające nieruchomość na terenie naszej gminy, corocznie do dnia
31 stycznia, składają deklaracje na podatek od nieruchomości, na druku ustalonym przez organ podatkowy. Organem tym jest Burmistrz Kolbuszowej. Druk DN-1 znajduje się poniżej. Po złożeniu deklaracji osoby prawne są zobowiązane do opłacania naliczonego podatku od nieruchomości w 1/12 części, pierwsza rata do 31 stycznia, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej i może skutkować ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.

Nie złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie skutkuje pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 w zw. z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego).

Osoby fizyczne również są zobowiązane do składania informacji na podatek od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości lub jakiejkolwiek zmiany, mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Druk
IN-1 znajduje się poniżej.

Organ podatkowy, inaczej niż przypadku osób prawnych – wysyła corocznie decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego dla każdego podatnika. Naliczony podatek płatny jest w czterech równych ratach – do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty.

W przypadku nie zapłacenia należności podatkowej, po uprzednim wystawieniu upomnienia, organ podatkowy jest zobowiązany wystawić tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego lub ustanowić hipotekę na nieruchomości.

Formularze do druku:

Podania o umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia:

W przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, organ podatkowy ma możliwość rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną – art. 67a § 1 ordynacji podatkowej. Tok postępowania podatkowego określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /jedn. tekst z dnia 2012 r. Dz. U. poz.749 z późn. zm./.  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą chcąc skorzystać z tej formy pomocy składają również FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.
Złożenie wniosku przez podatnika wszczyna postępowanie podatkowe, podczas którego Burmistrz wzywa wnioskodawcę do stawienia się w tut. Urzędzie celem spisania protokołu o stanie majątkowym. Przed wydaniem każdej decyzji podatnik otrzymuje informacje o możliwości uzupełnienia złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy, Burmistrz wydaje decyzję, która kończy postępowanie w danej sprawie. Postępowanie podatkowe powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej do miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W mieście u gminie Kolbuszowa obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości:    

  1. Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
  2. Uchwała Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcówtworzących nowe miejsca pracy.
  3. Uchwała Nr XLII/326/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości  w mieście i gminie Kolbuszowa
  4. Uchwała Nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:32:06 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:18:37.
Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:32:06
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:18:37
Opublikowane przez: Joanna Micek