Pliki do pobrania:Sprawę załatwia
Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, pokój Nr 24 
telefon 0 17 2271 333 w. 348,

 

 Dokumenty od wnioskodawcy

 

I .  W przypadku:
- najemców i podnajemców lokali mieszkalnych,
- osób mieszkających w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osób mieszkających w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innych osób mających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszących wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny:

1. wniosek  o  przyznanie dodatku mieszkaniowego  wraz  z deklaracją   o  osiągniętych dochodach  (załącznik nr 1),   potwierdzony przez  zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny z podaniem numeru konta
2. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 2) – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą (załącznik nr 3) – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej,
 • odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,
 • odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,
 • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe,
 • zaświadczenie o pobranych świadczeniach rodzinnych – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

3. potwierdzenie   tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego,
4. aktualne opłaty,
5. faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

 

II.  W przypadku właściciela domu jednorodzinnego:

1.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklarację o osiągnietych dochodach  (załącznik nr 1), 
2.tytuł prawny do domu mieszkalnego ( aktualny wypis z  księgi wieczystej ) 
3.dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (zgodnie z pkt. I ppkt. 2), 
4.zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, 
5.rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc, 
6.faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

III. Postępowanie nie podlega opłatom.

 


Forma załatwienia

 

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.

 Przewidywany termin załatwienia

 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

 Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U Nr 156 poz.1817),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz. U. Nr 156 poz. 1828 z 2001r.)

 Uwagi

 

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie  warunki:

1) zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny

   - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
   - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
   - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny

2)  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza:

 -  125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,                                                                                                 
 -  175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

3)   normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 – dla 3 osób
 • 55 m2 – dla 4 osób
 • 65 m2 – dla 5 osób
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwaniaw lokalu większej liczby osób,
  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowi w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z póżn. zm. )

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

4) Wydatki na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu nie powinny być mniejsze od wydatków poniesionych przez osobę otrzymującą dodatek:

   - 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
   - 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
   - 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

a) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 125 % w gospodarstwie jednoosobowym i 175 % w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

   - 20% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
   - 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
   - 12% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

Inne

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału przekazywany jest dla wnioskodawcy.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Osoba, w stosunku, do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu uregulowania należności.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

Jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez upoważnioną osobę stwierdzone zostanie wystąpienie rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub stwierdzone zostanie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas wydawana jest decyzja odmowna.

Również podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi odmowa przekazania przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego osobie upoważnionej przeprowadzającej wywiad środowiskowy, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

Podanie danych określonych wnioskiem jest obowiązkowe, dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Brak podania danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 11:24:54 | Data modyfikacji: 2017-05-24 14:27:45.
Data wprowadzenia: 2013-08-12 11:24:54
Data modyfikacji: 2017-05-24 14:27:45
Opublikowane przez: Joanna Micek