Wydział/Jednostka prowadząca:

Referat Finansowo-Budżetowy

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie);
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 4. autobusy.

Podatnicy są zobowiązani

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kolbuszowej, II piętro, pokój nr 30

Kontakt tel. 017-2271 333 wew. 341

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu w ustawowo określonych terminach, tj. do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.

Przypominamy, iż dniem 01.01.2015 wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / jedn.tekst Dz.U. z 2016 poz.716 z póżn. zm./
 2. U C H W AŁ A Nr LX/719/18 RADY  MIEJSKIEJ  W  KOLBUSZOWEJ z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa
 3. U C H W A Ł A  Nr LIV/519/06 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa

Inne informacje

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata,

    2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

◦Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:44:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:21:56.
Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:44:07
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:21:56
Opublikowane przez: Joanna Micek