Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,
telefon 17 2271 333, wew. 341

Rachunek bankowy:
BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

UWAGA!!!

Z dniem 2 stycznia 2015 roku zostały nadane indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat.

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatki od środków transportowych. Zasady ich pobierania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / jedn.tekst Dz.U. z 2016 poz.716 z późn. zm./.

Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską
w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia sprzedaży nieruchomości czy pojazdu, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Podstawa prawna:

Uchwały - stawki podatkowe:

 1. Uchwała  Nr  LX/718/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
 2. Uchwala Nr LX/719/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. Uchwala Nr LX/720/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 października 2019 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Kolbuszowa;

Uchwały - zwolnienia podatkowe:

 1. Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 2. Uchwała Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 3. Uchwała Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 4. Uchwała Nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 5. Uchwała Nr L/482/110 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2010r w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa (DROGI);
 6. Uchwała Nr LIV/519/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 października 2006r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 7. Uchwała Nr XLIV/551/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017rw sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomosci w miescie i gminie Kolbuszowa:

Uchwały podatkowe - pozostałe:

 1. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowaformacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:
  załącznik 1 - dane o nieruchomości

 załącznik 2 - dane o zwolnieniach 

  Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

  Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych: 
załącznik 1 - dane o nieruchomości rolnej
załącznik 2 - dane o zwolnieniach

  Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

  Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:
  załącznik 1 - dane o nieruchomości leśnej
  załącznik 2 - dane o zwolnieniach

 1. Uchwala Nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa;

Zaświadczenia

Niektóre zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Archiwa

Akta spraw podatkowych przechowuje się przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 10 lat, a dowody księgowe (dowody wpłat podatków i opłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 5 lat.

Informacje nieudostępnione

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:13:12 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:15:59.
Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:13:12
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:15:59
Opublikowane przez: Joanna Micek