Wydział/Jednostka prowadząca

Referat Finansowo-Budżetowy

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

  • o niezaleganiu w podatkach
  • stwierdzającego stan zaległości
  • o figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych
  • o niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych

Do wniosku należy dołączyć numer PESEL (przedsiębiorcy - NIP) oraz dane dotyczące wyszczególnionych osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, II piętro, pokoj nr 30

Opłaty

Od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł ,zaś od zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych w wysokości 17,00 zł. Wykaz przedmiotów zwolnionych z opłat dotyczących zaświadczeń jest wyszczególniony w Rozporządzeniu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni roboczych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 613 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm./

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 14:27:55 | Data modyfikacji: 2015-12-08 09:26:42.
Data wprowadzenia: 2013-08-12 14:27:55
Data modyfikacji: 2015-12-08 09:26:42
Opublikowane przez: Joanna Micek