Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Co uważa się za gospodarstwo rolne?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

 • Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2009 rok, średnia cena skupu żyta wynosi 55,80 zł za 1 kwintal żyta). Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXX/273/08 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa stawka ta została obniżona do kwoty 35,00 zł za 1 kwintal żyta
 • Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2009 rok, średnia cena skupu żyta wynosiła 55,80 zł za 1 kwintal żyta). Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXX/273/08 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa stawka ta została obniżona do kwoty 35,00 zł za 1 kwintal żyta

Czy płacisz tylko podatek rolny?

Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

UWAGA!

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane, składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie mogę zapłacić podatek?

Podatek rolny można uiścić :

 • w kasie Urzędu Miejskiego Kolbuszowa
 • lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kolbuszowa:
  BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001
  Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek rolny” oraz wpisz numer konta gospodarstwa, oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.

Podstawa prawna:

 1. U C H W A Ł A  Nr LX/720/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa
 2. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r /Dz.U. z 2013r  poz. 1381 z późn.zm./

Formularze do druku:

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 11:33:06 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:24:05.
Data wprowadzenia: 2013-08-12 11:33:06
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:24:05
Opublikowane przez: Joanna Micek