Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

 1. Administratorem w rozumieniu RODO dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej jest Burmistrz Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pllub operatora pocztowego, kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. W Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, h, i, j RODO.
 2. Urząd Miejski w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których:
  - istnieje obowiązek prawny ich podania,
  - podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
  - podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia w realizowanej usłudze.
 3. Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ich odbiorcami mogą być:
   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   b) inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)
 5. Urząd Miejski w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków i terenów – przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.
 1. Na terenach, budynkach i obiektach Urzędu miasta i gminy Kolbuszowa, będących własnością Gminy Kolbuszowa zainstalowane są systemy telewizji przemysłowej CCTV /kamery/, które swym zasięgiem i działaniem obejmują: budynki Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (w tym MGOPS) przy ul. Obrońców Pokoju, Piekarskiej, Jana Pawła II oraz tereny wokół nich, obiekt przepompowni przy ul. Polnej, magazyn obrony cywilnej przy ul. Piłsudskiego, dworzec PKS przy ul. Ruczki oraz Dom Ludowy w Widełce - wraz z terenami przyległymi.
  Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w rejonie monitorowania, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.
 1. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza przepisy RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych) są podawane w momencie pozyskiwania danych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

 

 Administrator

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:22:13 | Data modyfikacji: 2018-12-20 14:16:19.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:22:13
Data modyfikacji: 2018-12-20 14:16:19
Opublikowane przez: Joanna Micek