Zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.): wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:44:36 | Data modyfikacji: 2017-05-10 15:06:39.
Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:44:36
Data modyfikacji: 2017-05-10 15:06:39
Opublikowane przez: Joanna Micek